Iesvētes mācība


Kāpēc iesvētes mācība?

Lai Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā kādā draudzē varētu:
 • Kristīt bērniņu.
 • Kļūt par krustvecāku.
 • Tapt laulāts.
 • Iesvētīt laulību.
 • Saņemt sv. Vakarēdienu.
Ir jāiziet iesvētes mācība un jābūt kristītam un iesvētītam luteriskās draudzes loceklim. Izejot iesvētes mācības kursu, noslēgumā katrs kursa dalībnieks varēs tikt kristīts un iesvētīts!


Iesvētes mācība ir iespēja:

 • Tuvāk iepazīt Dievu!
 • Iemantot mūžīgo dzīvību!
 • Iepazīties ar kristīgās ticības pamatlietām! 
 • Izzināt dzīves jēgu!

Iesvētes mācības norise:
Kursa nodarbības notiek reizi nedēļā

18:00 Lekcija
19:00 Pārrunas un jautājumiKursa tēmas:
0. Ievads. Absolūtā patiesība
1.Dzīves jēga
2.Pasaules reliģijas
3.Bībele
4.Radīšana vai Evolūcija
5.Aizliegtais auglis
6.Tev nebūs
7.Jēzus Kristus, Dieva Dēls
8.Svētais Gars
9.Lūgšana Mūsu Tēvs
10.Kristus Baznīca
11.Dievkalpojums
12.Kristība un Grēksūdze
13.Vakarēdiens un Iesvēte
14.Kā stāstīt citiem
15.Konfesiju atšķirības
Pēc katras lekcijas mēs dalāmies mazajās grupās, lai veltītu laiku pārrunām.Kam kurss ir domāts?
Tas ir domāts īpaši tiem, kuri:
 • vēlas iepazīt kristietību;
 • vēlas iesvētīties luteriskajā Banzīcā;
 • ir jauni kristieši;
 • ir izgājuši alfa kursu, bet ir sajūta, ka ar to ir bijis par maz;
 • vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā.


Vai par kursu ir jāmaksā?
-->Kurss notiek bez dalības maksas, bet ar iespēju ziedot kursa izdevumu segšanai.

Kā kursu novērtē dalībnieki:
 • Sandra:  Esmu ieguvusi pārliecību, ka ar ticību var daudz ko panākt!
 • Rita: Var mācīties un mācīties, bet visu laiku iegūst kaut ko jaunu.
 • Andris: Klausoties lekcijas un runājot ar cilvēkiem, ir iespēja vairāk pārdomāt katru tēmu un varbūt pat uzzināt to, ko pats nezini, ka nezini. Bieži vien tikai tad, kad cits ir uzdevis jautājumi, saproti, ka arī pats nezini atbildi.
 • Roberts: Ir tik daudz cilvēku, kuriem ir viedoklis gandrīz par visu, bet paši viņi tajā nebūt nav iedziļinājušies, tā tas ir arī bieži vien ar kristietību. Kurss manās salauza daudzus nepareizus stereotipus, kas sabiedrībā par kristietību ir izveidojušies.

Iesvētes mācība ir iepazīšanās ar kristietības pamatiem
 • 10 Baušļi
 • Ticības apliecība 
 • Lūgšana Mūsu Tēvs
 • Sakramenti
 • Bībele
 • Dievkalpojums
Iepazīsti ir iespēja ikvienam atklāt kristīgo ticību. Tas notiek atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā un jautrā gaisotnē.  Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jautā jebko.


Ticības pamatlietas:
10 Baušļi
1. Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.
2. Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa Vārdu nepareizi lieto.
3.   Tev būs svēto dienu svētīt.
4. Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.
5. Tev nebūs nogalināt.
6.  Tev nebūs laulību pārkāpt.
7. Tev nebūs zagt.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
10. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.
Par baušļiem Dievs saka tā: Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam, tiem, kas mani ienīst; un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus.

Apustuļu ticības apliecība
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.
Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

Mūsu Tēvs
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā.
Bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.